Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), uprzejmie informuję, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Małgorzata Przygodzka-Cieszyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Przygodzka-Cieszyńska, NIP: 839-300-89-70, adres: Piekiełko 1/11, 76-200 Słupsk, telefon: +48-609-936-126, e-mail: radca@przygodzkacieszynska.pl

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

3. Cele przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

1) zawarcia i wykonania przez Administratora umowy o świadczenie usług prawnych;

2) archiwizowania przez okres wskazany w przepisach prawa;

3) ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu świadczonych usług lub ochrony przed roszczeniami.

4. Podstawy prawne przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będą następujące przepisy:

1) art. 6 ust. 1 lit b RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej przez Państwa z Administratorem, przy czym podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, gdyż ich niepodanie uniemożliwi wykonanie umowy oraz należytą ochronę Państwa interesów;

2) art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z art. 5c ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2115) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze dotyczącego okresu przechowywania danych osobowych;

3) art. 6 ust. 1 lit f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią, tj. ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu świadczonych usług lub ochrony przed roszczeniami.

5. Odbiorcy danych osobowych

Ewentualnymi odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być radcy prawni, adwokaci lub aplikanci, którzy będą zastępować Administratora na rozprawach, dostawcy towarów i usług, w tym dostawcy usług IT, usług księgowych, operatorzy pocztowi oraz ubezpieczyciele. Takie podmioty będą przetwarzać dane wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.

6. Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zebrane (art. 5c ust. 1 pkt 2 lit c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych [Dz. U. z 2018 r., poz. 2115]).

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

1) żądania dostępu do dotyczących Państwa osoby danych osobowych;

2) żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Przygodzka-Cieszyńska © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone