logo - Kancelarii Radcy Prawnego Małgorzaty Przygodzkiej-Cieszyńskiej
Radca prawny

Małgorzata Przygodzka-Cieszyńska

Wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Koszalinie uzyskałam w 2013 roku. 

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu z wynikiem bardzo dobrym.
Pracę magisterską pod tytułem: „Rozwód w prawie francuskim w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego w 2004 roku” przygotowałam w katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława Nesterowicza. Praca ta została nagrodzona w konkursie najlepszych prac dyplomowych przez Uniwersytecki Sąd Konkursowy. Ukończyłam również Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – gdzie zajmowałam się głównie tematyką związaną z europejskimi standardami traktowania osób pozbawionych wolności – oraz Alliance Française w Toruniu.

Doświadczenie w stosowaniu prawa zdobywałam, pracując przez okres ponad 12 lat w Sądzie Rejonowym w Słupsku na stanowisku asystenta sędziego, w tym przez 10 lat w wydziale karnym oraz przez 2 lata w wydziale cywilnym.

Małgorzata Przygodzka-Cieszyńska

Obszar pracy kancelarii prawnej

Na etapie postępowania sądowego

opracowuję linię obrony wraz ze zgromadzeniem i przedstawieniem dowodów mogących prowadzić do uniewinnienia bądź uzyskania możliwie najłagodniejszego wymiaru kary, w tym warunkowego umorzenia postępowania. Biorę udział we wszelkich czynnościach postępowania, w szczególności poprzez obronę oskarżonego w toku rozpraw i posiedzeń.

Specjalizuję się w:

prawie karnym, prawie karnym skarbowym, prawie karnym wykonawczym oraz postępowaniu w sprawach o wykroczenia, reprezentując Klientów w postępowaniu przed sądem, policją, prokuraturą i innymi organami ścigania zarówno w charakterze obrońcy, jak i pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego i prywatnego.

Do typowych, podejmowanych przeze mnie czynności w postępowaniu przygotowawczym należą:

udział w czynnościach związanych z zatrzymaniem klienta bądź osoby bliskiej, podjęcie działań zmierzających do uchylenia bądź zmiany tymczasowego aresztowania na inny środek zapobiegawczy lub uchylenie środków zapobiegawczych w postaci dozoru Policji, czy zakazu opuszczania kraju, udział we wszelkich czynnościach podejmowanych w ramach prowadzonego śledztwa lub dochodzenia,

pomoc pokrzywdzonym – sporządzenie prywatnego lub subsydiarnego aktu oskarżenia, a także zażaleń na poszczególne czynności organów ścigania, w tym umorzenie bądź odmowę wszczęcia postępowania.

Do moich zdań należy także reprezentacja interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem

w szczególności jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w taki sposób, aby zapewnić, że sprawca nie tylko poniesie odpowiedzialność za popełniony czyn, lecz także, o ile to możliwe, zostanie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody.

Na etapie postępowania karnego wykonawczego świadczę pomoc w zakresie uzyskania

warunkowego przedterminowego zwolnienia z reszty kary pozbawienia wolności, odroczenia Lub przerwy w karze, zamiany kary ograniczenia wolności na karę grzywny, zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej, objęcia skazanego dozorem elektronicznym oraz odroczenia płatności kary grzywny i świadczenia pieniężnego lub rozłożenia ich na raty.

Świadczę pomoc prawną również w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

w szczególności dotyczących rozwodu, separacji, podziału majątku, przymusowego ustanowienia rozdzielności majątkowej, alimentów, kontaktów z dziećmi oraz wykonywania władzy rodzicielskiej.

W kręgu moich zainteresowań pozostaje także problematyka pochodzenia dziecka

(ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa) oraz miejsca zamieszkania dziecka, a także reprezentacja w sprawach wymagających zgody sądu rodzinnego na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka (odrzucenie spadku, sprzedaż wartościowych składników majątku).

Kontakt

Dane kontaktowe

Godziny pracy

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Przygodzka-Cieszyńska © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone